Tarieven

Kosten per hok, per dag: jwjoewirjwoExtra diensten:

1e dier = 4,- wljfrewwlorjjwljeqijrpqjejjeNagels knippen = 4,-

2e dier = 3,- wjpfojerpwojrpopreopwoip Wassen = 5,-

3e dier = 1,- ejowejowjroejwjrqppqoww Medicijnen toedienen* = 1,- per keer

4e dier = 1,- ewkjrowejrowejrowjojeojw Dwangvoeren* = 2,50 per keer

* dit is exclusief de kosten van de dwangvoeding en de medicijnen.